Con Người làm chủ ngày sabát (17.1.2017 – Thứ ba Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll