Bổn mạng : Thánh Phaolô

Ngày mừng ; 29/06         

Ban điều hành Giáo họ Phaolô hiện nay

  • Trưởng ban PX Nguyễn Ngọc Kính
  • Phó I Gioan Nguyễn Văn Nhựt
  • Phó II Richard Phan Hồng Sơn
  • Thư Ký Phêrô Lê Kiệm Hải

Địa Giới : Đông giáp xã Xuân Hiệp; Tây giáp trường THCS Trưng Vương; Nam giáp Quốc Lộ 1A; Bắc giáp rẫy núi Chứa Chan

Thành lập & Phát triển

Năm 1994, dưới thời Cha cố Gioakim Hồ Quang Luật, Họ Phaolô được thành lập. Phần lớn trong Họ là dân lao động chân tay: làm nông, bốc gạch, thợ hồ. Địa giới Giáo họ gần Nhà Thờ, thuận tiện cho việc đi dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện.

Về tinh thần: Anh em BĐH rất đoàn kết chia sẻ khó khăn và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc chung của Họ. Trong Họ, đa số chị em tham gia công tác Giới Hiền Mẫu và các anh thì tham gia Giới Gia Trưởng, do đó đa số gia đình đều biết công việc chung của Gx và sẵn sàng cộng tác chia sẻ.

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm