Bổn mạng : Thánh Bênêđictô

Ngày mừng : 11/07

Ban điều hành giáo họ Bênêđictô hiện nay

  • Trưởng ban GB Lưu Văn Hoàng
  • Phó I Phêrô Phan Văn Hội
  • Phó II Ignatiô Trương Văn Bộ
  • Thư Ký Emmanuel Nguyễn Văn Huynh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm