Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll