Đức Thánh Cha truyền chức cho 11 tân linh mục.

Lời Chúa Mỗi Ngày

Chuyên Đề

Audio

>> Nghe thêm

>> Nghe thêm

Scroll